+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

Pristop LEADER/CLLD

V zgodnjih devetdesetih let 20. stoletja je EU pionirsko vzpostavila program LEADER, tj. pristop k razvoju podeželja, ki temelji na načelu »od spodaj navzgor« in partnerstvu med deležniki v lokalni skupnosti. V primerjavi z drugimi programi LEADER presega pomembno vrzel, saj temelji na večsektorskem sodelovanju. Istočasno pa omogoča posameznikom, skupnostim in podjetjem, da skupno in inovativno oblikujejo in izvajajo lokalne razvojne strategije.
Pristop LEADER temelji na sedmih LEADER načelih. Izhaja iz aktivne animacije teritorija in razvija večsektorske povezave med akterji za razvoj podeželskega gospodarstva. Na ta način pristop LEADER gradi na socialnem in gospodarskem kapitalu. LEADER-jeva dodana vrednost je v pristopu »od spodaj navzgor« in partnerskem pristopu, kar omogoča boljše prepoznavanje lokalnih potreb in lokalnih rešitev, večjo vključenost s strani lokalnih deležnikov in spodbuja inovativnost.
Za obdobje 2014‒2010 je EU pripravila novo orodje, tj. “Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost”, ki v Sloveniji omogoča uporabo pristopa LEADER s kombinacijo različnih virov financiranja za izvajanje projektov LEADER/CLLD (Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014‒2020; Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

By