+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

O projektu

Projekt TELI2 se osredinja na program LEADER kot učinkovit in uspešen model za celovit družbeni in gospodarski razvoj podeželskih skupnosti. Program LEADER se na različne načine izvaja v državah članicah EU (v programskem obdobju 2014‒2020 so se nekatere države odločile za izvajanje “Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost”, s kratico CLLD v nadaljevanju).
Projekt TELI 2 bo izvedel študijo, s katero bo poiskal primere najbolj učinkovitega izvajanja programa LEADER v partnerskih državah, in izvedel prenos znanja na prepoznane deležnike (partnerji projekta TELI2) v obliki visoko kakovostnega akreditiranega študijskega programa. Študijski program bo akreditiral Limerick Institute of Technology z Irske, njegov soizvajalec bo Univerza v Ljubljani. Model kombiniranega učenja bo slušateljem omogočil razvoj in izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc, potrebnih za izvajanje programa LEADER/CLLD, in sicer z e-učnim okoljem, učnimi delavnicami in izobraževanjem na terenu.
Ključni cilji projekta TELI2 so:
– izvedba raziskave: o izvajanju programa LEADER/CLLD v državah članicah in o izobraževalnih potrebah tistih, ki izvajajo program LEADER/CLLD, in pri članih upravnega odbora lokalne akcijske skupine;
– izvedba izobraževalnega programa za izvajalce in upravljavce LEADER/CLLD (pilotno izveden za projektne partnerje TELI2), ki temelji na primerih najboljših praks izvajanja programa LEADER;
– promocija skupnega učenja med državami, ki že dlje časa izvajajo program LEADER, in tistimi, ki imajo še skromnejše izkušnje z izvajanjem programa LEADER;
– izvedba akreditiranega programa z modelom kombiniranega učenja, tj. s prepletanjem e-učenja, učnih delavnic in izobraževanja na terenu; v učne delavnice, ki bodo potekale na Portugalskem, Irskem in Poljskem, bo vključenih 18 udeležencev (po dva iz vsake partnerske organizacije; TELI2 partnerja iz izobraževalnih ustanov posredujeta učno osebje);
– s procesom vseživljenjskega učenja izboljševati veščine v organizacijah, ki izvajajo program LEADER;
– osebju, vključenemu v program LEADER/CLLD, omogočiti mobilnost;
– krepiti sodelovanje in mreženje na področju razvoja podeželja in razvoja pobud lokalnih skupnosti, kar naj bi vodilo k povečanju števila transnacionalnih projektov.
Projekt in njegovi rezultati se bodo med zainteresirane javnosti širili na različne načine: z e-učenjem, novičnikom in brošuro ter diseminacijsko delavnico v vsaki partnerski državi, ki bo namenjena odločevalcem in izvajalcem LEADER/CLLD.
Partnerji, ki sodelujejo v projektu TELI2, imajo bogate izkušnje pri izvajanju LEADER projektov, kot tudi pri izvajanju akreditiranih visokošolskih visoko kakovostnih programov s področja razvoja podeželja, trajnostnega razvoja in stalnega strokovnega izobraževanja, pa tudi z vodenjem ter izvajanjem uspešnih evropskih projektov.
Projekt je sestavljen iz: raziskovalne faze, faze zasnove študijskega programa, faze izvedbe študijskega programa in stalnega vrednotenja.
Glavni rezultat projekta bo akreditirani program usposabljanja za izvajanje programa LEADER/CLLD znotraj Evropskega kvalifikacijskega okvirja in bo namenjen strokovnjakom in oblikovalcem politik. Ta program lahko uporabljajo tudi ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vseh državah članicah in bo deležnikom zagotovil znanje in veščine za uspešno izvajanje programa in projektov LEADER/CLLD. Vsa gradiva o programu, vključno z učnim načrtom, učnimi vsebinami, modeli ocenjevanja in akreditacijo, bodo na voljo brezplačno.
LIT bo skrbel za projektno spletno stran še najmanj tri leta po zaključku projekta.

By