+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

LEADER/CLLD Abordare

De la începutul anilor 1990, UE a initiat programul LEADER, o abordare bazată pe parteneriat în susținerea dezvoltarii rurale. LEADER păstrează o nișă distinctă pentru a sprijini dezvoltarea multi-sectorială bazată pe comunitate. LEADER se articulează la politica de dezvoltare teritorială a UE, permițând în același timp persoanelor, comunităților și întreprinderilor să coopereze pentru a elabora și implementa strategii de dezvoltare locală.
Abordarea LEADER se referă la animarea proactivă (animarea unui teritoriu) și la intarirea legăturilor între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale. În acest fel, abordarea LEADER construiește capital social și economic. LEADER se referă, de asemenea, la valoarea adăugată care derivă din abordarea de jos în sus și parteneriat, cu o mai bună identificare a nevoilor locale și a soluțiilor locale, o mai mare implicare din partea părților interesate locale și o mai mare sferă de inovare.
LEADER este caracterizat dpe principiile de mai jos pentru a ajuta „actorii” să ia în considerare potențialul pe termen lung al zonei lor locale.
Pentru perioada 2014-2020, UE a implementat noul instrument – dezvoltarea locală condusă de comunitate. În conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului Regulamentul (CE) nr. 1083/2006:
Dezvoltarea locală condusă de comunitate este sprijinită de FEADR, care este desemnat ca dezvoltare locală a programului LEADER și poate fi sprijinită de FEDER, FSE sau EMFF.
Dezvoltarea locală condusă de comunitate va fi:
(a) axate pe zone subregionale specifice;
(b) conduse de grupuri de acțiune locală compuse din reprezentanți ai intereselor socio-economice locale publice și private, în care, la nivelul deciziilor, nici autoritățile publice, definite în conformitate cu normele naționale, nici un grup unic de interes nu reprezintă mai mult de 49% din drepturile de vot;
(c) realizate prin strategii de dezvoltare locală integrate și multisectoriale;
(d) concepute luând în considerare nevoile și potențialul local care includ caracteristici inovatoare în contextul local, crearea de rețele și, după caz, cooperarea.

By