+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

Podejście LEADER/RLKS

Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Unia Europejska zapoczątkowała oddolne, oparte na partnerstwie podejście do rozwoju obszarów wiejskich. Podejście Leader zachowuje charakterystyczną niszę wspierania wielosektorowego, opartego na społeczności, rozwoju. Podejście stanowi element unijnej polityki rozwoju terytorialnego, jednocześnie umożliwiając obywatelom, społecznościom i przedsiębiorstwom wspólne opracowywanie
i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Podejście Leader dotyczy proaktywnej „animacji” („animowania terytorium”) i rozwijania powiązań między działaniami na rzecz rozwoju gospodarki wiejskiej. W ten sposób podejście Leader buduje kapitał społeczny i ekonomiczny. Podejście Leader wiąże się także z wartością dodaną, która płynie z oddolnego i partnerskiego podejścia, lepszej identyfikacji lokalnych potrzeb i rozwiązań lokalnych, większego zaangażowania ze strony lokalnych podmiotów
i większego zakresu innowacji.
Podejście LEADER charakteryzuje siedem kluczowych cech.

Dla okresu finansowania z UE 2014-2020 wprowadzono nowe narzędzie – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Zgodnie z Artykułem 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany ze środków EFRROW, określany nazwą LEADER, i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub EFMR.
2. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest:
a. skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego;
b. kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych
i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;
c. prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju;
d. zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę.

By