+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

O projekcie

Transnational Education in LEADER implementation (TELI2), finansowany przez program Unii Europejskiej ERASMUS+, jest międzynarodowym projektem wielu partnerów, który stara się rozwijać i/lub zwiększyć wiedzę, umiejętności i kompetencje personelu Lokalnych Grup Działania (LGD) w odniesieniu do wspierania inicjatyw endogenicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wdrożenie podejścia LEADER w ramach ich odpowiednich obszarów administracyjnych. 30-miesięczny projektu, rozpoczął się we wrześniu 2016 r i jest koordynowany przez Limerick Institute of Technology, szkołę wyższą w Irlandii. W skład konsorcjum projektu wchodzą: inna szkoła wyższa – Uniwersytet w Lublanie w Słowenii; Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” z Polski; SECAD – organizacja działająca na rzecz rozwoju południowej i wschodniej części hrabstwa Cork w Irlandii; Lokalna Grupa Działania Dobrogea Centrala z Rumunii; Agencja Rozwoju regionu Kozjansko ze Słowenii; Lokalna Grupa Działania „Zeleni Bregi” z Chorwacji; Monte Desenvolvimento Alentejo Central, ACE z Portugalii, Lokalna Grupa Działania „Zrinska Gora” (TUROPOLJE) z Chorwacji i ADRIMAG Portugalii.

Projekt początkowo wiąże się z badaniami wdrożenia podejścia LEADER w krajach danego partnera – poszukując przykładów najbardziej efektywnych sposobów wdrażania i przekazywania tej wiedzy do zidentyfikowanych, zainteresowanych podmiotów za pośrednictwem wysokiej jakości, akredytowanego kursu realizowanego przez Limerick Institute of Technology (przy użyciu B-learning).

Główne cele projektu to:

• Przeprowadzenie badań w zakresie wdrożenia podejścia LEADER w państwach członkowskich i potrzeb szkoleniowych pracowników LGD i członków ich zarządów.
• Opracowanie kursu szkoleniowego opartego na najlepszych praktykach, odnoszących się do wdrażania podejścia LEADER dla osób zarządzających LGD.
• Promowanie wspólnej nauki między krajami, które wdrożyły podejście LEADER i tymi, które są stosunkowo nowo wdrażającymi.
• Realizacja akredytowanego programu przez B-learning z wykorzystaniem uczenia się on-line i podczas warsztatów szkoleniowych. Program obejmuje również zajęcia praktyczne dla uczestników i pozwoli na Uznanie Uprzedniego Kształcenia. Warsztaty szkoleniowe odbędą się w Portugalii, Irlandii i w Polsce i obejmą 18 uczestników (2 z każdej organizacji partnerskiej, z wyjątkiem LIT i UL, które będą miały po jednej osobie uczestniczącej).
• Podniesienie umiejętności organizacji wdrażających podejście LEADER poprzez „uczenie się przez całe życie”.
• Zwiększenie mobilności pracowników LGD poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach i współpracy w przyszłości / sieciach rozwoju obszarów wiejskich / inicjatywach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Głównym rezultatem projektu będzie akredytowany kurs w zakresie podejścia LEADER zgodny z europejskimi ramami kwalifikacji zawodowych, skierowany do profesjonalistów i decydentów. Program ten potencjalnie może być wykorzystany przez podmioty zajmujące się kształceniem zawodowym we wszystkich państwach członkowskich UE i dostarczy zainteresowanym podmiotom wiedzy i umiejętności do realizacji udanych programów i projektów wg podejścia LEADER. Wszystkie materiały szkoleniowe, w tym program nauczania, treści nauczania, oceny modeli i akredytacji zostaną udostępnione bezpłatnie.

By