+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

LEADER/CLLD pristup

Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, EU je uspostavila LEADER, pristup odozdo prema gore koji se temelji na partnerskim odnosima za ruralni razvoj. LEADER se odnosi na specifičnu nišu koja podupire multisektorski razvoj u zajednici. LEADER se artikulira na politiku teritorijalnog razvoja EU, istodobno omogućujući pojedincima, zajednicama i gospodarstvenicima zajedničko stvaranje i provedbu Lokalnih razvojnih strategija.
LEADER pristup je pristup proaktivne “animacije” (“animiranje područja”) i razvijanje veza između mjera za razvoj ruralnog gospodarstva. Na taj način LEADER pristup gradi društveni i gospodarski kapital. LEADER se također odnosi na dodanu vrijednosti koja proizlazi iz pristupa odozdo prema gore i partnerstva s boljom identifikacijom lokalnih potreba i rješenja lokalnih potreba, veći angažman lokalnih dionika i veći opseg inovacija.
LEADER se odlikuje sa sedam značajki (u nastavku) kako bi pomogli dionicima da razmotre dugoročni potencijal svog lokalnog područja.
U razdoblju od 2014. do 2020. godine EU je implementirala novi alat – lokalni razvoj vođen zajednicom (CLLD) direktivom 1303/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. kojom se utvrđuju zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj (ERDF), Europskom socijalnom fondu (ESF), Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (EAFRD) i Europskim pomorskim i ribarskm fondom (EMFF) te utvrđivanjem općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom pomorskom i ribarskom fondi te ukidanju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.
Lokalni razvoj vođen zajednicom (CLLD) će biti podržan kroz EAFRD, koji treba biti izrađen kao LEADER pristup lokalnom razvoju koji može biti podržan i kroz ERDF, ESF ili EMFF.
Lokalni razvoj koji vođen zajednicom bit će:
(a) usmjeren na specifična pod regionalna područja;

(b) vođen Lokalnim akcijskim grupama sastavljenim od predstavnika javnih i privatnih lokalnih društveno-gospodarskih interesa, u kojima, na razini donošenja odluka, ni javna tijela definirana sukladno nacionalnim pravilima niti pojedinačne interesne skupine ne predstavljaju više od 49% glasačkih prava;

(c) provodi se kroz integrirane i višesektorske Lokalne razvojne strategije;

(d) osmišljeni uzimajući u obzir lokalne potrebe i potencijale, uključujući inovativne značajke u lokalnom kontekstu, umrežavanje i gdje je to primjereno, suradnju.

By